Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Dostosowanie firm do niepewnej sytuacji gospodarczej, wynikającej z ogólnoświatowej pandemii, będzie wymagało przygotowania się na zmiany w wielu obszarach, m.in.:

 • w poziomie i strukturze zatrudnienia,
 • w podejściu do zarządzania kosztami pracy,
 • w metodach i środkach motywowania pracowników,
 • w sposobie budowania wizerunku pracodawcy,
 • w umiejętnym dostrzeganiu i wykorzystaniu szans biznesowych.

Zmiany te są niezbędne, aby dopasować strategię działania firm do wielkości popytu, przy zachowaniu konkurencyjności jakościowej i kosztowej oferowanych rozwiązań. Cały proces dostosowania wymaga opracowania szczegółowego planu realizacji z uwzględnieniem czasu wprowadzania poszczególnych etapów oraz przejrzystej komunikacji pomiędzy kadrą managerską, pracownikami i przedstawicielami Strony Społecznej. Wskazane może być opracowanie różnych scenariuszy implementacji zmian, adekwatnych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Metoda pracy:

Praca warsztatowa realizowana jest we współpracy z wewnętrznymi ekspertami firmy oraz konsultantami, odpowiedzialnymi za przygotowanie analiz i syntezę kluczowych wniosków. Keystone Business Advisory posiada wszelkie zasoby, które umożliwiają przeprowadzenie Klienta przez trudny proces zmian. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie będzie stanowić cenne wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu najlepszych scenariuszy w reakcji na pojawiające się wyzwania.

Charakterystyka procesu:

 1. Analiza sytuacji firmy – poziomu i struktury zatrudnienia, perspektyw ekonomicznych oraz możliwości lokalnego rynku pracy,
 2. Zdefiniowanie głównych czynników i ryzyk w obszarach: finansowym, społecznym i prawnym,
 3. Opracowanie macierzy czynników wpływu i zdefiniowanie kilku kluczowych scenariuszy
  zmian,
 4. Opisanie przygotowanych scenariuszy i określenie szczegółowych konsekwencji i ryzyk, występujących w poszczególnych wariantach oraz możliwości ograniczenia ich negatywnych skutków,
 5. Opracowanie planu działania i komunikacji dla każdego z rozważanych scenariuszy,
 6. Wybór przez zarząd firmy odpowiednich scenariuszy w celu ich uszczegółowienia i przyjęcia do realizacji.

Korzyści z opracowania scenariuszy:

 1. Przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i zaplanowanie odpowiednich działań, również w zakresie komunikacji i odpowiedzialności kadry managerskiej.
 2. Skuteczne reagowanie na możliwe ryzyka.
 3. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych firmy.

Zobacz nasze produkty