Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Przygotowanie Regulaminów Organizacyjnych

Regulamin organizacyjny jest formalnym opisem przyjętej struktury organizacyjnej. Określa sposób organizacji przedsiębiorstwa, czyli zakresy funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych (departamentów, wydziałów, biur, oddziałów, itd.), ich wzajemne relacje i podległości oraz stanowi opis „życia wewnętrznego” danej firmy.

Dla naszych Klientów opracowujemy Regulaminy Organizacyjne zawierające, obok struktury organizacyjnej, pozostałe aspekty funkcjonowania danej jednostki, sposoby zarządzania, ramowe zakresy obowiązków wraz z odpowiedzialnością kadry zarządzającej, specjalistów i pracowników operacyjnych zgodne z dokumentami wewnętrznymi i aktami normatywnymi.

W naszych Regulaminach szczególną wagę przywiązujemy do przygotowania, spójnych i uwzględniających wszystkie zachodzące w danej firmie procesy, zakresów funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych. Pozwala nam to jednocześnie dokonać przeglądu mapy organizacji oraz wskazać obszary o dublujących się kompetencjach i odpowiedzialnościach, a także zadania i zakresy nieuwzględnione w dotychczas funkcjonującej dokumentacji.

Regulaminy ponadto zawierają graficzny opis struktury organizacyjnej (schemat organizacyjny) wraz z wykazem stanowisk pracy, jakie w zdefiniowanej strukturze mogą wystąpić.

Masz pytania? Czekamy!