Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Opracowanie Modelu Funkcji Personalnej

W ostatnich latach model funkcji personalnej uległ głębokiej transformacji od zapewnienia sprawnej obsługi kadrowo-płacowo-socjalnej pracowników, poprzez zwiększenie udziału doradztwa strategicznego w obszarze ZZL, aż po obecnie spotykane na rynku rozwiązania z głębokim outsourcingiem niektórych jej fragmentów (pojawienie się Centrów Kompetencji i rosnąca rola HR Business Partnerów jako osób identyfikujących i pomagających w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesu).

W naszym rozumieniu funkcja personalna musi w sposób zdecydowany i spójny wspierać strategię biznesową organizacji  poprzez efektywną realizację kluczowych procesów HR.  Jej rolą  jest też efektywna komunikacja w ramach organizacji wypracowanych rozwiązań.

Aby zaprojektować odpowiadający specyfice danej organizacji sposób funkcjonowania obszaru zasobów ludzkich, należy oprócz audytu opracować model wzorcowy funkcji personalnej.

Zgodnie z naszą metodyką prac konsultanci konstruujący nowy model funkcji personalnej postępują zgodnie ze schematem:

  • zapoznanie ze strategią organizacji, jej otoczeniem rynkowym, uwarunkowaniami wewnętrznymi (rozproszenie geograficzne, obecność systemów IT w HR, kultura zarządzania, itd.),
  • wywiady i spotkania z osobami kluczowymi w organizacji celem identyfikacji oczekiwań co do kształtu funkcji personalnej,
  • prace analityczne, których celem będzie zapoznanie się ze stosowną dokumentacją opisującą funkcję personalną (regulaminy, zuzp, opisy procesów, itd.)
  • warsztaty z kierownictwem organizacji, których celem jest podział kompetencji, wynikających z realizacji poszczególnych procesów kadrowych,
  • naszkicowanie schematu nowego modelu funkcji personalnej wraz z przygotowaniem benchmarków zarówno branżowych, jak i uznanych za dobre praktyki,
  • opis procesów, stanowisk oraz inne regulacje dotyczące nowego modelu.

Masz pytania? Czekamy!