Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Identyfikacja i Migracja Ryzyk Personalnych

Firma w trakcie dojrzałości organizacyjnej napotyka na szereg ryzyk, w tym na jedne z najczęściej występujących i najbardziej dotkliwych, związanych z obszarem pracowniczym.

Ich pełna identyfikacja obejmuje ryzyka:

  • prawne,
  • związane z bezpieczeństwem pracy,
  • związane ze spadkiem motywacji i zaangażowania pracowników,
  • związane z utratą kluczowej kadry specjalistycznej (utrata wiedzy i kompetencji),
  • związane ze współpracą z partnerem społecznym, w tym ryzyko strajku, sporu zbiorowego i obniżenia morale pracowników,
  • inne specyficzne dla branży.

Konsultanci Keystone Business Advisory poprzez: kontrolę dokumentacji, spotkania z kluczowymi pracownikami oraz analizę otoczenia zewnętrznego przygotowują mapy ryzyk w obszarze personalnym. Następnie w formie warsztatowej wraz z pracownikami Klienta wycenią ryzyka w skali: wielkość / prawdopodobieństwo wystąpienia / siła oddziaływania. 

Następnym krokiem jest przygotowanie działań zmierzających do mitygacji ryzyk w postaci zmiany procedur, procesów czy też wskazania inicjatyw, pozwalających albo zminimalizować dane ryzyko lub całkowicie je wyeliminować.

Masz pytania? Czekamy!