Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Etatyzacja

Etatyzacja rozumiana jest przez nas jako proces mający na celu ustalenie optymalnego poziomu zatrudnienia w danej organizacji, przy założeniu realizacji wszystkich procesów i zadań.  Ze względu na koszt pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich organizacji warto co pewien czas przeprowadzić optymalizację zatrudnienia w firmie, skupiając się zarówno na nadwyżkach, jak i brakach dostępnych zasobów do sprawnego funkcjonowania procesów.

Kluczowe w projektach etatyzacyjnych jest zdiagnozowanie przesłanek warunkujących potrzebę przeprowadzenia projektu. Czy jest on wynikiem zmian restrukturyzacyjnych (zmiana struktury organizacyjnej, outsourcing, wdrożenie nowych technologii), czy wynika wyłącznie z potrzeby podniesienie efektywności pracy organizacji przy zachowaniu dotychczasowego przebiegu procesów i narzędzi pracy. W zależności od przesłanek konsultanci dobiorą optymalną metodą etatyzacji.

Wynikiem prac jest rekomendacja optymalnego poziomu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych objętych projektem wraz z szeregiem analiz statystycznych, uzasadniających rekomendowany poziom zatrudnienia (model etatyzacyjny).

W pracach wykorzystujemy z reguły kilka metod pozwalających określić właściwy stan zatrudnienia w organizacji. Inne formy działań wykorzystywane są przy badaniu pracy „biurowej” wykonywanej przez pracowników administracyjnych i specjalistów, inne dla pracy managerskiej i zupełnie inne dla pracy na wydziałach produkcyjnych. Wybór metody, analizy i wynikające stąd wnioski poparte oszacowaniem statystycznym pozwalają z dużą dozą pewności wskazać optymalny stan zatrudnienia w danej organizacji.

Masz pytania? Czekamy!