Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Procesy Planowania Personalnego

W życiu każdej organizacji nadchodzi moment, który wymaga, by kierownictwo zastanowiło się nad sposobem wykorzystania jej zasobów. Czy pracownicy, jako jeden z najcenniejszych elementów budujących przedsiębiorstwo, mają szansę odpowiednio wykorzystać swoje kompetencje, by przyczynić się do budowania wartości firmy. Konieczne jest także przeprowadzenie analizy uwzględniającej liczebność kadry oraz właściwy dobór zadań. Wobec wykrytych w tym obszarze słabości należy mieć na uwadze możliwe, przyszłe zagrożenia, których pojawienie się może dodatkowo osłabić potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa i zagrozić jego dotychczasowej pozycji rynkowej.

Wspomniane ryzyko można ograniczyć dzięki Planowaniu Personalnemu (Human Resources Planning / Work Force Planning). Jego celem jest ocena oraz odpowiednie dopasowanie  obecnych i potencjalnych zasobów firmy, zarówno pod względem liczebności kadry (tzw. etatyzacja), jak i kompetencji pracowniczych.

W ramach oferowanego projektu przeprowadza się analizę demograficzną organizacji, uwzględniającą strukturę wiekową oraz predyspozycje i wiedzę zatrudnionych. Ponadto, wskazuje się obszary, potencjalnie narażone na niekontrolowany „wyciek” kluczowych kompetencji oraz działy charakteryzujące się przerostem zatrudnienia.

Na podstawie wnikliwej analizy możliwe staje się odpowiednie przygotowanie ścieżek kariery oraz planu sukcesji stanowiskowej (succession planning). Ponadto możliwe staje się opracowanie optymalnej polityki wynagrodzeń i zatrudnienia, uwzględniającej długoterminowy charakter stosunków pracowniczych.

Planowanie personalne stanowi niejednokrotnie podstawę dalszych działań, ukierunkowanych na właściwe funkcjonowanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

Zwieńczeniem i uzupełnieniem projektu jest ocena rentowności inwestycji w zasoby ludzkie organizacji (HC ROI, HC VA) przy zastosowaniu dwóch dopuszczalnych scenariuszy, z których jeden uwzględnia proponowane przez konsultantów zmiany. Pozwala to zarządzającym na rewizję dotychczasowych praktyk i wybór rozwiązań korzystnych z punktu widzenia firmy.

Masz pytania? Czekamy!