Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Przygotowanie Strategii Personalnej

Strategia Personalna pozwala wpisać inicjatywy i działania w obszarze HR w szerszy kontekst biznesowy, jakim jest strategia rozwoju całej organizacji. Zazwyczaj przyjmuje ona postać kilkudziesięciostronicowego dokumentu, w którym można znaleźć odpowiedzi na pytania, dotyczące kierunku rozwoju zasobów ludzkich, z uwzględnieniem uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych i zewnętrznych.

Coraz częściej menedżerowie HR w różnych organizacjach stoją przed odpowiedzią na pytanie, które brzmi: Czy moja organizacja posiada wystarczające zasoby i możliwości do zrealizowania założonych celów biznesowych?. Przyczyn dla tak postawionego pytania jest zazwyczaj kilka, choć najważniejszą pozostaje oczekiwanie biznesu, co do roli funkcji personalnej.

Ewolucja działów personalnych wyzwala potrzebę łączenia strategii biznesowej i strategii personalnej. Dobre dopasowanie obu pozwala przekształcić rolę administracyjną w wspierającą rozwój i wyniki całej organizacji. To właśnie te elementy stanowią  wartość dodaną dla organizacji, która zwiększa jej efektywność w stosunku do konkurencji.

Strategia personalna opracowana przez Keystone Business Advisory składa się z 5 podstawowych etapów, a jej efektem jest plan dopasowania istniejącego potencjału pracowników firmy do realizacji celów, jakie firma ma osiągać  w aspekcie średnio i długoterminowym:

  • opracowanie modelu funkcji personalnej, spełniającej przesłanki, wynikające ze strategii organizacji i wartości korporacyjnych,
  • analiza SWOT dostępnych zasobów,
  • formułowanie strategii personalnej,
  • wdrażanie strategii personalnej poprzez operacjonalizację i kaskadowanie celów na poszczególne obszary,
  • ocenianie efektywności wdrożenia i wyznaczanie działań i planów korygujących.

Masz pytania? Czekamy!