Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Opisywanie stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy są podstawowym i kompleksowym źródłem informacji o miejscach  dla wszystkich osób w organizacji. Stanowią podstawę większości  procesów realizowanych przez obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Opisy umożliwiają udoskonalanie i weryfikację istniejących procesów pracy oraz wdrażanie innych, zaawansowanych systemów z zakresu ZZL, umożliwiają także projektowanie systemu wynagrodzenia, a w szczególności wartościowania pracy. Pozwalają również na zachowanie ładu organizacyjnego. Podczas ich opracowywania określa się obszary kolidujących kompetencji oraz eliminuje niektóre zadania, co wpływa na niwelowanie ryzyka wystąpienia konfliktów wewnątrz organizacji, wynikających z nieprecyzyjnego podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności między komórkami organizacyjnymi i pracownikami.

Opis daje pracownikowi możliwość pełniejszego zrozumienia znaczenia własnego wkładu pracy w generalne zadania organizacji oraz wyraźnie wskazuje, jakie kwalifikacje są niezbędne na stanowisku pracy. Dzięki temu pracownik ma świadomość, które potencjalne obszary kompetencji powinien rozwinąć na aktualnym stanowisku lub chcąc awansować.

Metoda przygotowania opisów zależy od specyfiki oraz wielkości organizacji. Najczęściej wykorzystujemy trzy metody przygotowania opisów:

  • metodę warsztatową,
  • metodę grup fokusowych,
  • metodę ekspercką.

Ich wybór wynika z liczby stanowisk do opisania, struktury organizacji, dostępności osób mogących udzielić konsultantom wiedzy o stanowiskach i innych czynników rozważanych wraz ze specjalistami HR przed wskazaniem metody opisywania stanowisk.

Masz pytania? Czekamy!